VÝSPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ POLOM

V září 2014 byly provedeny výspravy živičných komunikací v obci a také částečně opravena komunikace z Polomi do osady Hájek. Výspravy živičných komunikací spočívaly ve vyfrézování stávající živice a jejich nahrazení novou obrusnou vrstvou. Cesta na Hájek, která je mimo jiné i součástí značené cyklotrasy Brodec, byla vyspravena vrstvou frézinku a asfaltovým nátěrem. Zároveň bylo vyřešeno i odvodnění komunikace zřízením příkopu podél opravené komunikace. Celkové náklady projektu činily 710.514,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova v celkové výši 355.257,- Kč.

Název projektu: Výspravy obecních komunikací Polom

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Ing. Josef Šalda

Generální zhotovitel projektu: Strabag a.s.

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 710.514,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 355.257,- Kč.

 

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

 

Výstavba úpravny vody a částečná rekonstrukce vodojemu

Dlouho trvající problém s vysokým obsahem železa, manganu a také zákalu v pitné vodě byl po dvou letech úsilí vyřešen. Jednalo se o poměrně složitý proces. Počínaje záměrem realizovat výstavbu úpravny vody, požádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje pro Obec Polom, vyprojektovat úpravnu vody včetně získání stavebního povolení, v březnu 2013 byla podána žádost do dotačního programu Královéhradeckého kraje - Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod, v červnu získání dotace ve výši 1.160.000,- Kč, výběr zhotovitele úpravny vody, samotná realizace a na závěr úspěšná kolaudace.

Generálním zhotovitelem Výstavby úpravny vody a částečné rekonstrukce vodojemu byla firma AQUA SERVIS a.s. z Rychnova nad Kněžnou. V rámci projektu byla tedy vybudována nová budova úpravny vody včetně nového zásobníku na vodu, byly vyměněny všechny armatury ve vodojemu včetně prostupů ve starém vodojemu, úpravna vody v Zátvorách byla přesunuta rovněž do nové úpravny vody, stávající vodojem byl obnažen a ve vrchní části opatřen PE folií s novým ochranným obsypem, celý prostor byl oplocen. Uvnitř byla nainstalována technologie úpravny vody včetně nutného vybavení pro obsluhu.

Během zkušebního provozu bylo odebráno několik zkušebních vzorků. Naměřené hodnoty v surové vodě (před vstupem na úpravnu) činily u železa 1,37 mg/l, u manganu 0,234 mg/l. Po úpravě byly výsledné hodnoty u železa 0,10 mg/l, u manganu <0,02 mg/l. Vzorky odebrané starostou o týden později obsahovaly v surové vodě 0,82 mg/l železa a 0,257 mg/l manganu. Po úpravě byly naměřené hodnoty u železa 0,08 mg/l a u manganu <0,003 mg/l. Připomínám, že maximální povolené hodnoty vyhláškou Ministerstva zemědělství č.252/2004 Sb činí v pitné vodě u železa 0,2 mg/l a manganu 0,05 mg/l. Úpravou vody došlo i k několika násobnému snížení zákalu.

Název projektu: VÝSTAVBA ÚPRAVNY VODY A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VODOJEMU

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Jiří Šíma, DiS.

Generální zhotovitel projektu: AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 1.660.144,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 1.160.000,- Kč.

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

Oprava kapličky a oživení zvonu.

V rámci 7.výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu LEADER byl 21.ledna 2013 podán do této výzvy projekt pod názvem OPRAVA KAPLIČKY A OŽIVENÍ ZVONU.  Bylo vypsáno celkem 9 fichí, přičemž my se tímto projektem zařadili do fiche E.1 Oživení památek a tradic regionu. Do této fiche je alokováno celkem 997.000,- Kč a je zde předpoklad relativně nízkého počtu podaných žádostí.Snažíme se zkrátka využívat aktuálních dotačních možností.
Je důležité si připomenout, že kaplička je památkou místního významu. Vnitřní omítky a vnější fasáda kaple začínají odpadat. Vše je způsobeno vlivem vlhkého zdiva. Stávající oplocení kaple již dovršilo své životnosti a začíná se rozpadat. Přístupový chodník ke kapli je místy propadlý, nerovný a pro starší lidi i nebezpečný. V roce 1993 byla na kapli vyměněna střešní krytina. Zásah do zvoničky byl tak nešetrný, že vlivem zesílení konstrukce zvoničky došlo k uvěznění zvonu. Od této doby srdce naší kaple nebije. Dá se říci, že v současné době neplní 1 z hlavních účelů, pro který byla postavena v 18.století. Pravidelnost zvonění bude zajištěna elektrickým pohonem zvonu. Naším zájmem je oživit tradici zvonění v kapli a uvést zachované dědictví po našich předcích do odpovídajícího stavu. Věříme, že tlukot srdce přivítá i více účastníků tradičních akcí pořádaných v kapli jako je mše při příležitosti pouti a nyní i zpívání vánočních koled. Do budoucna bychom i rádi zavedli novou tradici v podobě rozsvícení vánočního stromu, který by si zajisté zasloužil nemalé vylepšení!
V rámci projektu tedy budou zhotoveny drenáže kolem kaple, opravena vnější fasáda, uvnitř kaple budou vnitřní omítky zcela otlučeny do výšky 1m a nahrazeny omítkou ze speciální sanační malty. Podhled stropní konstrukce uvnitř kaple bude také opraven. Zvonička bude tesařsky upravena tak, aby se zvon mohl znovu pohybovat. Zvon bude repasován odborníkem a poté bude nainstalován elektrický pohon zvonu. V rámci projektu bude nahrazen stávající chodník včetně oplocení za nové.  Na kapli bude umístěna mříž, aby v letních měsících bylo zajištěno větrání a bylo možné nahlédnout i dovnitř kolemjdoucím turistům. Bude zde osazena i informační tabule se zmínkou o naší obci a kapli. Svým způsobem zde vytvoříme malou expozici. Opět je tato záležitost velmi dobře bodově hodnocena.
Co se týká harmonogramu projektu, zhruba do 1 měsíce nás navštíví komise, která posoudí projekt na místě. 2.března 2013 se uskuteční tzv.veřejné slyšení žadatelů, kde budu projekt představovat výběrové komisi. Na základě bodového hodnocení a počtu získaných bodů bude rozhodnuto o získání či nezískání dotace (realizace či nerealizaci projektu). Na projektu se budou na základě partnerských smluv podílet SDH Polom a pan Miroslav Buben ml. Partnerské smlouvy jsou totiž v rámci bodování velmi dobře hodnoceny. Všichni jmenovaní provedou určité práce zdarma.
Realizace bude rozložena do 2 let. V letošním roce by byla nejprve opravena fasády, aby mohla být dokončena zeleň kolem kaple v rámci projektu Veřejná zeleň Polom. V příštím roce by byl zprovozněn zvon, vyměněno oplocení a chodník. V letošním roce bychom ještě měli žádat o dotaci na projekt Výstavba úpravny vody a částečná oprava vodojemu. Zbavili bychom se tak železa a manganu v pitné vodě. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V rozpočtu na letošní rok je také uvažováno s výstavbou příjezdové komunikace na dílkách, s opravou místní komunikace kolem Sauerů a v případě finančních prostředků i cesty na Hájek. P?ípadné další dotazy Vám rád zodpovím na schůzi obecního zastupitelstva.
 
Joomla templates by a4joomla