Vážení občané a chalupáři. Na této stránce Vás budeme průběžně informovat o povinnostech platit jednotlivé poplatky. Upozorňujeme na to, že poplatky jsou závazné! V případě, že nebudou poplatky řádně placeny, může te obecní úřad vymáhat, a to i exekučně. Žádáme Vás tedy o platební disciplínu.

Poplatky za psa

  Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

   Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

 Výše poplatků:

    * Občan: 50,- Kč za rok 2019, a to za každého psa, jehož majitel má trvalý pobyt v obci Polom

Jak zaplatit?

Bezhotovostně:

    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:

       24229-571/0100

    * Variabilní symbol: XXX2019. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místno XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342019
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby

Hotově:

    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.

Upozornění!

Úhradu poplatků za psa je nutné provést odděleně od jiných plateb, jako samostatnou transakci.

Termín úhrady:

    * Termín úhrady poplatku je do 28. února 2019.

    * Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Poplatky za odpady

   Výše poplatku  činí 400 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017  a 500 Kč/za objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci a je splatný ve 2 splátkách. Za první polovinu roku do 30. dubna 2019 a za druhou polovinu roku do 31. října 2019. Samozřejmě lze platbu provést i najednou.
 
   Informace o povinnosti uhradit poplatek za odpady bude zveřejněna pouze na úřední desce. Platbu lze provést osobně na obecním úřadě v úředních dnech, popřípadě převodem přímo na účet obce číslo 24229-571/0100, kde v popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby.
  
Výše poplatků

    * Občan:         400,- Kč za rok 2019, a to za jednu osobu hlášenou k trvalému pobytu
    * Chalupáři:     500,- Kč za rok 2019, a to za jeden objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci

Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
       24229-571/0100
    * Variabilní symbol: XXX2019. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342019
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je za první polovinu roku do 30. dubna 2019 a za druhou polovinu roku do 31. října 2019.

Poplatky za vodu

 
Výše poplatků

    * Občan:     15,- Kč/m3 za rok 2019
    * Chalupář:  15,- Kč/m3 za rok 2019
    * Pronájem obecního vodoměru: 10,- Kč/měsíc za rok 2019
 
Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
* Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
24229-571/0100
* Variabilní symbol: XXX2019. 
* Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
 Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342019
* Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
* V úředních dnech přímo na obecním úřadu nebo přímo při provádění odečtu vodoměrů.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je do 14 dnů od vystavení vyúčtování.
Joomla templates by a4joomla