CzechPoint

Czechpoint – služby i pro obyvatele - poskytují se tyto služby:


Výpisu z bodového hodnocení řidiče
Výpis z katastru nemovitostí – bez mapových podkladů
Výpis obchodního rejstříku
Výpis Rejstříku trestů,
Dále Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby, z moci úřední
Autorizovaná konverze z listinné do eletronické podoby
Ověření provedení autorizované konverze.

 

Přihlášení k trvalému pobytu - potřebujete: 
-úředně ověřený souhlas majitele objektu ( bytu ) nebo jeho osobní účast při přihlášení, nebo doklad o vlastnictví, občanský průkaz, rodný a oddací list
-správní poplatek je 50 Kč.
-za občana mladšího 15 let přihlášení provádí jeho zákonný zástupce
-za občana může přihlášení provést jím pověřený zmocněnec, na základě ověřené plné moci
-odhlášení z trvalého pobytu se neprovádí, zajišťuje to úřad, u kterého se přihlásíte k novému trvalému pobytu,
-instance přechodného pobytu byla zrušena
-úřad poskytuje údaje z evidence obyvatel žadateli staršímu 15 let, mladšímu jeho zákonnému zástupci : - žádost si vyplní na OÚ ,potřebujete OP, nebo jiný rovnocenný doklad, správní poplatek je 50 Kč 
-------------------------------------------------------------------------------
Ověřování podpisů a listin :
Pozn: ověřování podpisů a listin je možno provést vždy v úřední den – úterý - po předběžné dohodě s panem starostou, který oznámí paní účetní, že je potřeba provést některý z těchto úkonů. (Paní účetní jezdí 1 x týdně).
-podpis musí občan provést na OÚ, nebo ho uznat na listině za vlastní
-k ověření podpisu potřebujete OP nebo jiný rovnocenný doklad,
-správní poplatek za ověření podpisu a jedné stránky je 30 Kč 
-------------------------------------------------------------------------------
Vydávání rozhodnutí o přidělení čísel popisných :
-Na základě předloženého kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci

O povolení drobných staveb do 16 m2 a k vyřízení dalších stavebních záležitostí musíte navštívit MÚ Vamberk, stavební odbor :
-Veškeré potřebné tiskopisy a žádosti si můžete vyzvednout na OÚ
-------------------------------------------------------------------------------
Ostatní úkony státní správy,
jako vedení matriky - oddávání, atd., výplatu sociálních dávek, vydávání OP a pasů, povolení na stavby, povolení na vypouštění odpadních vod a na stavby pro jejich čištění, atd., zajišťuje úřad pověřeného města Vamberk a Rychnova nad Kněžnou.
-Všechny informace najdete na jejich internetových stránkách: případně na OÚ Polom.
-------------------------------------------------------------------------------
Vydává rozhodnutí na kácení stromů :
-Na základě předložené žádosti do 30 dnů po podání. Tiskopis žádosti si vyzvednout na OÚ
-------------------------------------------------------------------------------
Plní funkci silničního správního úřadu na místních komunikacích :
Na základě žádosti občanů vydává rozhodnutí: -na povolení sjezdu na místní komunikaci u nově stavěných RD a jiných staveb
-na zvláštní používaní komunikace - stavební práce podél komunikací atp.
-na překopy a protlaky na místních komunikacích

K žádosti občan předloží :
-výkres umístění stavby, sjezdu, překopu nebo protlaku,
-souhlas Policie ČR, Okresního dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou
pouze u žádostí dle bodu č.1 a 2
-správní poplatek je 500 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------

Joomla templates by a4joomla