Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Polom (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelem (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

 

  

01. Oficiální název     Obecní úřad Polom
02. Důvod a způsob založení Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
03. Organizační struktura Nejvyšším orgánem obce je pětičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou komise, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

Organizační složky obce:

      nejsou zřízeny

04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo Obecní úřad Polom
Polom 34
517 41 Kostelec nad Orlicí
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Polom
Polom 34
517 41 Kostelec nad Orlicí
04.3. Úřední hodiny Pondělí:    17:00 - 19:00 hod.
 
04.4. Telefonní čísla

úřad: + 420 494 546 553
starosta:+ 420 605 466 538

04.5. Číslo fax + 420 494 546 553
04.6. Adresa internetové stránky
04.7. Adresa e-podatelny
 • podatelna(at)polom.czTato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript
04.8. Další elektronické adresy
 • starosta(at)polom.cz
05. Bankovní spojení (číslo účtu)

      24229-571/100 KB Rychnov n. Kn

 • Variabilní symboly pro platby.
06. Identifikační číslo (IČ) 00579165
07. Daňové identifikační číslo (DIČ) není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Seznamy hlavní dokumentů

Vyhlášky a nařízení
Zápisy z jednání zastupitelstva
Termíny jednání zastupitelstva
Jednací řád zastupitelstva

08.2. Rozpočet Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na Obecním úřadě Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle: + 420 494 546 553
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu podatelna(at)polom.czTato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript
  • elektronickou podatelnou
  • poštou na adresu Obecní úřad Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec na Orlicí
  • faxem na číslo +420 494 546 553
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně na Obecním úřadě Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle: + 420 494 546 553
 • elektronicky (e-mailem) na adresu podatelna(at)polom.czTato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript  
 •  elektronickou podatelnou  
 • poštou na adresu Obecní úřad Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec na Orlicí  
 • faxem na číslo +420 494 546 553
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobním podáním na Obecním úřadě Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí v úředních dnech a hodinách 
 • Poštou na adresu Obecní úřad Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec na Orlicí k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář (DOC 38kB) pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
12. Formuláře
 • V sekci formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx .
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz .
konkrétní životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obecní úřad Polom jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.
14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky
 • Vyhlášky
 • Nařízení
 • Vnitřní předpisy
 • Řády
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neúčtuje Obecní úřad Polom poplatky v případě, že poskytování informací bude provedeno zaměstnanci úřadu obce.
15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského 2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona 2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad Polom jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v kalendářním roce, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje Obecní úřad Polom žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0
18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím V roce 2020 nebyly poskytnuty žádné informace
19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 1. Rejstříky pracoviště CZECH POINT
20. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad Polom provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny
21. Informace o obecním informačním systému Informační systém Obecního úřadu Polom je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP  1x MS Windows Vista a 3x kancelá?ským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu Polom

 • Fénix, Ekonomický systém
 • KEO, Evidence obyvatel
 • Joomla, Redakční systém pro www

Prohlášení
Obecní úřad Polom nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

22. Informace o územním plánu Důvodem pro zpracování územního plánu Obecního úřadu Polom je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.
 • Kompletní informace o územním plánu naleznete zde...

 

Joomla templates by a4joomla