Oprava kapličky a oživení zvonu.

V rámci 7.výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu LEADER byl 21.ledna 2013 podán do této výzvy projekt pod názvem OPRAVA KAPLIČKY A OŽIVENÍ ZVONU.  Bylo vypsáno celkem 9 fichí, přičemž my se tímto projektem zařadili do fiche E.1 Oživení památek a tradic regionu. Do této fiche je alokováno celkem 997.000,- Kč a je zde předpoklad relativně nízkého počtu podaných žádostí.Snažíme se zkrátka využívat aktuálních dotačních možností.
Je důležité si připomenout, že kaplička je památkou místního významu. Vnitřní omítky a vnější fasáda kaple začínají odpadat. Vše je způsobeno vlivem vlhkého zdiva. Stávající oplocení kaple již dovršilo své životnosti a začíná se rozpadat. Přístupový chodník ke kapli je místy propadlý, nerovný a pro starší lidi i nebezpečný. V roce 1993 byla na kapli vyměněna střešní krytina. Zásah do zvoničky byl tak nešetrný, že vlivem zesílení konstrukce zvoničky došlo k uvěznění zvonu. Od této doby srdce naší kaple nebije. Dá se říci, že v současné době neplní 1 z hlavních účelů, pro který byla postavena v 18.století. Pravidelnost zvonění bude zajištěna elektrickým pohonem zvonu. Naším zájmem je oživit tradici zvonění v kapli a uvést zachované dědictví po našich předcích do odpovídajícího stavu. Věříme, že tlukot srdce přivítá i více účastníků tradičních akcí pořádaných v kapli jako je mše při příležitosti pouti a nyní i zpívání vánočních koled. Do budoucna bychom i rádi zavedli novou tradici v podobě rozsvícení vánočního stromu, který by si zajisté zasloužil nemalé vylepšení!
V rámci projektu tedy budou zhotoveny drenáže kolem kaple, opravena vnější fasáda, uvnitř kaple budou vnitřní omítky zcela otlučeny do výšky 1m a nahrazeny omítkou ze speciální sanační malty. Podhled stropní konstrukce uvnitř kaple bude také opraven. Zvonička bude tesařsky upravena tak, aby se zvon mohl znovu pohybovat. Zvon bude repasován odborníkem a poté bude nainstalován elektrický pohon zvonu. V rámci projektu bude nahrazen stávající chodník včetně oplocení za nové.  Na kapli bude umístěna mříž, aby v letních měsících bylo zajištěno větrání a bylo možné nahlédnout i dovnitř kolemjdoucím turistům. Bude zde osazena i informační tabule se zmínkou o naší obci a kapli. Svým způsobem zde vytvoříme malou expozici. Opět je tato záležitost velmi dobře bodově hodnocena.
Co se týká harmonogramu projektu, zhruba do 1 měsíce nás navštíví komise, která posoudí projekt na místě. 2.března 2013 se uskuteční tzv.veřejné slyšení žadatelů, kde budu projekt představovat výběrové komisi. Na základě bodového hodnocení a počtu získaných bodů bude rozhodnuto o získání či nezískání dotace (realizace či nerealizaci projektu). Na projektu se budou na základě partnerských smluv podílet SDH Polom a pan Miroslav Buben ml. Partnerské smlouvy jsou totiž v rámci bodování velmi dobře hodnoceny. Všichni jmenovaní provedou určité práce zdarma.
Realizace bude rozložena do 2 let. V letošním roce by byla nejprve opravena fasády, aby mohla být dokončena zeleň kolem kaple v rámci projektu Veřejná zeleň Polom. V příštím roce by byl zprovozněn zvon, vyměněno oplocení a chodník. V letošním roce bychom ještě měli žádat o dotaci na projekt Výstavba úpravny vody a částečná oprava vodojemu. Zbavili bychom se tak železa a manganu v pitné vodě. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V rozpočtu na letošní rok je také uvažováno s výstavbou příjezdové komunikace na dílkách, s opravou místní komunikace kolem Sauerů a v případě finančních prostředků i cesty na Hájek. P?ípadné další dotazy Vám rád zodpovím na schůzi obecního zastupitelstva.
 

Ozelenění cesty do Hájku

V závěru měsíce října 2012 byl realizován projekt "Ozelenění cesty do Hájku". Jednostranná alej, tvořená celkem 72 stromy, začíná u bývalých čarodějnic a končí až v Hájku. K vidění jsou zde lípy, javory a břízy. Celkové náklady výsadby činily 165.780,- Kč. Obec získala na výsadbu dotaci z programu Péče o krajinu v celkové výši 140.913,- Kč. V následujích dnech bude zahájena i realizace projektu "Veřejná zeleň Polom", který byl úspěšný v rámci 6.výzvy MAS NAD ORLICÍ a bude podpořen dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Výsadba je rozdělena na tři části. První část se týká břehu nad bazénem, druhá břehu u hřiště a třetí v okolí kaple. O dalším průběhu Vás budu postupně informovat.

Oprava šoupat na obecním vodovodu a výměna hydrantu

V měsíci srpnu 2011 proběhlo na obecním vodovodu několik zásahů. Byl vyměněn požární hydrant u kaple, aby bylo možné provádět odkalování potrubí. Při této příležitosti se opravila jedna domovní přípojka. Dále se vyměnila šoupata na hlavním vodovodním řádu nad obcí, aby se v případě havárie nebo oprav na vodovodním řádu daly uzavírat jednotlivé větve. Současně s tím proběhla výměna čerpadla ve vrtu nad koupalištěm.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla