Zhotovení fasády budovy čp. 34

V rámci opravy byla vyměněna okna v prvním nadzemním podlaží. Původní omítka byla zcela otlučena. Byla provedena nová jádrová omítka vyztužená perlinkou. Na původní historické části budovy byla obnovena římsa v části nad okny, sgrafita dle původní podoby budovy (vlnovce, vejcovce a škrábaná sgrafita). Soklové pískovcové zdivo bylo očištěno a vyspárováno. Základy objektu byly obnaženy, opatřeny nopovou fólií spolu s drenáží a obsypány štěrkem. Kolem budovy byly provedeny obrubníky a nové vstupní schody do budovy pohostinství a obecního úřadu. Celkové náklady projektu činily 1.214.637,86,- Kč vč. DPH. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova v celkové výši 399.000,- Kč.

Název projektu: Zhotovení fasády  budovy čp. 34

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Josef Bedrna, Potštejn

Generální zhotovitel projektu: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 1.214.637,86,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 399.000,- Kč.

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

Pořízení kontejneru na bioodpad

V rámci projektu  byl pořízen velkoobjemový kontejner na shromažďování bioodpadů na sběrném místě v obci a následnou přepravu bioodpadu do místa využití (převzetí oprávněnou osobou). Realizací projektu bude zajištěn sběr bioodpadů produkovaných občany obce nebo při údržbě veřejných ploch a veřejné zeleně.

Náklady projektu:        90.000,- Kč vč. DPH

Poskytnutá dotace:     70.000,- Kč

 

Realizováno z afinanční podpory Královéhradeckého kraje.

VÝSPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ POLOM

V září 2014 byly provedeny výspravy živičných komunikací v obci a také částečně opravena komunikace z Polomi do osady Hájek. Výspravy živičných komunikací spočívaly ve vyfrézování stávající živice a jejich nahrazení novou obrusnou vrstvou. Cesta na Hájek, která je mimo jiné i součástí značené cyklotrasy Brodec, byla vyspravena vrstvou frézinku a asfaltovým nátěrem. Zároveň bylo vyřešeno i odvodnění komunikace zřízením příkopu podél opravené komunikace. Celkové náklady projektu činily 710.514,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova v celkové výši 355.257,- Kč.

Název projektu: Výspravy obecních komunikací Polom

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Ing. Josef Šalda

Generální zhotovitel projektu: Strabag a.s.

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 710.514,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 355.257,- Kč.

 

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

 

Joomla templates by a4joomla