Pořízení kontejneru na bioodpad

V rámci projektu  byl pořízen velkoobjemový kontejner na shromažďování bioodpadů na sběrném místě v obci a následnou přepravu bioodpadu do místa využití (převzetí oprávněnou osobou). Realizací projektu bude zajištěn sběr bioodpadů produkovaných občany obce nebo při údržbě veřejných ploch a veřejné zeleně.

Náklady projektu:        90.000,- Kč vč. DPH

Poskytnutá dotace:     70.000,- Kč

 

Realizováno z afinanční podpory Královéhradeckého kraje.

VÝSPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ POLOM

V září 2014 byly provedeny výspravy živičných komunikací v obci a také částečně opravena komunikace z Polomi do osady Hájek. Výspravy živičných komunikací spočívaly ve vyfrézování stávající živice a jejich nahrazení novou obrusnou vrstvou. Cesta na Hájek, která je mimo jiné i součástí značené cyklotrasy Brodec, byla vyspravena vrstvou frézinku a asfaltovým nátěrem. Zároveň bylo vyřešeno i odvodnění komunikace zřízením příkopu podél opravené komunikace. Celkové náklady projektu činily 710.514,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova v celkové výši 355.257,- Kč.

Název projektu: Výspravy obecních komunikací Polom

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Ing. Josef Šalda

Generální zhotovitel projektu: Strabag a.s.

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 710.514,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 355.257,- Kč.

 

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

 

Výstavba úpravny vody a částečná rekonstrukce vodojemu

Dlouho trvající problém s vysokým obsahem železa, manganu a také zákalu v pitné vodě byl po dvou letech úsilí vyřešen. Jednalo se o poměrně složitý proces. Počínaje záměrem realizovat výstavbu úpravny vody, požádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje pro Obec Polom, vyprojektovat úpravnu vody včetně získání stavebního povolení, v březnu 2013 byla podána žádost do dotačního programu Královéhradeckého kraje - Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod, v červnu získání dotace ve výši 1.160.000,- Kč, výběr zhotovitele úpravny vody, samotná realizace a na závěr úspěšná kolaudace.

Generálním zhotovitelem Výstavby úpravny vody a částečné rekonstrukce vodojemu byla firma AQUA SERVIS a.s. z Rychnova nad Kněžnou. V rámci projektu byla tedy vybudována nová budova úpravny vody včetně nového zásobníku na vodu, byly vyměněny všechny armatury ve vodojemu včetně prostupů ve starém vodojemu, úpravna vody v Zátvorách byla přesunuta rovněž do nové úpravny vody, stávající vodojem byl obnažen a ve vrchní části opatřen PE folií s novým ochranným obsypem, celý prostor byl oplocen. Uvnitř byla nainstalována technologie úpravny vody včetně nutného vybavení pro obsluhu.

Během zkušebního provozu bylo odebráno několik zkušebních vzorků. Naměřené hodnoty v surové vodě (před vstupem na úpravnu) činily u železa 1,37 mg/l, u manganu 0,234 mg/l. Po úpravě byly výsledné hodnoty u železa 0,10 mg/l, u manganu <0,02 mg/l. Vzorky odebrané starostou o týden později obsahovaly v surové vodě 0,82 mg/l železa a 0,257 mg/l manganu. Po úpravě byly naměřené hodnoty u železa 0,08 mg/l a u manganu <0,003 mg/l. Připomínám, že maximální povolené hodnoty vyhláškou Ministerstva zemědělství č.252/2004 Sb činí v pitné vodě u železa 0,2 mg/l a manganu 0,05 mg/l. Úpravou vody došlo i k několika násobnému snížení zákalu.

Název projektu: VÝSTAVBA ÚPRAVNY VODY A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VODOJEMU

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Jiří Šíma, DiS.

Generální zhotovitel projektu: AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 1.660.144,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 1.160.000,- Kč.

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

Joomla templates by a4joomla